keytool 生成安卓证书及查看相关信息

生成指定证书

keytool -genkey -alias test -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 36500 -keystore test.keystore
#validity 过期时间 100年
#keyalg 指定加密算法 涉及到V1/V2签名方式问题

查看证书签名信息

keytool -list -v -keystore test.keystore

高版本jdk查看Md5信息

keytool -exportcert -keystore test.keystore|openssl dgst -md5